Υλικοτεχνική υποδομή

Το εργαστήριο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Ηλεκτρική κουζίνα
  • Φυγόκεντρο υγρών αναλύσεων
  • Κλιβάνους επωασμού
  • Διαθλασίμετρα
  • Ζυγαριές ακριβείας διαφόρων ειδών
  • Πυκνόμετρα
  • Όργανα χημικών αναλύσεων

Φωτογραφικό Υλικό